skip tocontent

ein taflen i ddefnyddwyr

eich cwyn a'r ombwdsmon

ynghylch yr ombwdsmon;

Gall y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol gamu i mewn os ydych chi wedi cyflwyno cwyn i fusnes ariannol - ac rydych yn anfodlon ynghylch yr hyn sydd wedi digwydd wedyn.  

Wedi’i sefydlu gan y Senedd, mae modd defnyddio ein gwasanaeth ni am ddim. Byddwn ni'n edrych ar ffeithiau'r hyn sydd wedi digwydd ac yn rhoi barn annibynnol a diduedd.

Os byddwn ni’n meddwl fod y busnes wedi trin eich cwyn yn deg - neu fod camddealltwriaeth - byddwn ni’n egluro pam. Ond os byddwn ni’n penderfynu fod y busnes wedi gwneud rhywbeth o’i le, gallwn ni dweud wrtho am wneud yn iawn am hynny.

Bob blwyddyn, mae mwy na miliwn o bobl yn cysylltu â ni ynghylch y problemau maen nhw’n eu cael gyda.

 • bancio
 • yswiriant
 • morgeisi
 • cardiau credyd a chardiau siopau
 • benthyciadau, gan gynnwys benthyciadau diwrnod cyflog 
 • credyd a chasglu dyledion
 • pensiynau
 • cynilion a buddsoddiadau
 • hur bwrcas a gwystlo
 • trosglwyddo arian
 • cyngor ariannol
 • stociau, cyfranddaliadau, unedau buddsoddi a bondiau

Os nad ydych chi'n siŵr a allwn ni helpu, ffoniwch ni ar 0300 123 9 123. Os ydych yn poeni am gost ein ffonio, byddwn ni’n fodlon iawn eich ffonio’n ôl.

beth ddylwn i ei wneud yn gyntaf?

Cyn y gallwn ni ystyried eich cwyn, bydd yn rhaid i’r busnes gael cyfle i’w datrys. Felly, y peth cyntaf y dylech chi ei wneud yw cysylltu â’r busnes i egluro beth sydd wedi digwydd - a sut yr hoffech chi i bethau gael eu datrys.  

Os ydych chi’n ansicr ynghylch unrhyw beth, cysylltwch â ni. Gallwn ni sôn wrth y busnes am y broblem ar eich rhan.  

Bydd gan y busnes wyth wythnos i ymateb i’ch cwyn. Os na fyddwch chi'n hapus ynghylch yr hyn mae'r busnes yn ei ddweud, neu os nad ydych chi wedi cael ymateb mewn wyth wythnos, efallai y gallwn ni eich helpu.

sut ydw i'n gofyn i chi gamu i mewn?

Bydd angen i chi gysylltu â nicyn pen chwe mis i chi dderbyn ymateb terfynol y busnes i’ch cwyn.

Gallwch lawrlwytho ein ffurflen o’n gwefan, ei llenwi a’i hanfon atom ni drwy'r post neu e-bost. Neu, os ffoniwch chi ni, gallwn ni ei llenwi ar eich rhan. Bydd yn rhaid i ni gael gwybod: 

 • rhai manylion personol - fel eich enw a'ch cyfeiriad
 • rhif eich cyfrif neu eich polisi  
 • ynghylch beth y mae eich cwyn - a beth fyddai’r ateb delfrydol i chi.

Os hoffech i ni ddefnyddio fformat wahanol wrth i ni gysylltu â chi - e.e. Braille, print bras neu dâp sain - neu iaith wahanol, cofiwch roi gwybod.

beth fydd yn digwydd os byddwch chi'n ystyried fy nghwyn?

Os gallwn ni helpu gyda’ch cwyn, fe fyddwn ni’n:

 • gofyn am eich ochr chi o’r stori
 • gofyn i’r busnes roi eu hochr nhw
 • pwyso a mesur y ffeithiau - yr hyn rydyn ni wedi’i glywed a'i weld a
 • dweud wrthych chi a’r busnes beth yw ein barn.

Os byddwn ni’n meddwl fod y busnes wedi ymateb yn deg i’ch cwyn - neu nad oedd yna ond camddealltwriaeth - byddwn ni’n egluro pam. Ond os byddwn ni’n pendefynu fod y busnes wedi gwneud rhywbeth o’i le, gallwn ni dweud wrtho wneud yn iawn am hynny.

Rydyn ni’n datrys y rhan fwyaf o gwynion ar y cam hwn. Ond os na fyddwch chi (neu'r busnes) yn cytuno â'n farn gyntaf, anffurfiol, gallwch “apelio” drwy ofyn am adolygiad a phenderfyniad terfynol gan ombwdsmon.

Bydd ein cyfraniad ni’n gorffen bryd hynny. Ond, os byddwch chi'n dal i fod yn anfodlon â'r canlyniad, gallwch fynd â'ch cwyn i'r llys.  

pa mor hir fydd hyn yn ei gymryd?

Bydd yn rhaid i ni edrych ar yr hyn ddigwyddodd yn ofalus iawn, felly allwn ni ddim dweud ar y dechrau pa mor hir fydd hi nes y byddwn ni’n gallu rhoi ateb i chi. 

Mae’n dibynnu pa mor gymhleth yw'r sefyllfa - a faint o wybodaeth fydd yn rhaid i ni ei gael i’w datrys. Fe fyddwn ni’n gallu datrys rhai cwynion mewn ychydig wythnosau. Ond gall rhai eraill gymryd dros flwyddyn - ac os yw ynghylch yswiriant diogelu taliadau, gallai gymryd dwy flynedd.

Bydd hefyd yn cymryd yn hwy os bydd y busnes eisiau mynd â phethau ymhellach ar ôl cael ein sylwadau cyntaf.

oes yna ddyddiad cau ar gyfer gofyn i chi am help?

Oes. Bydd yn rhaid i chi gysylltu â ni o fewn chwe mis o ddyddiad ymateb y busnes i'ch cwyn.  

Ac mae’n bosibl na fyddwn ni'n gallu helpu os: 

 • ydych chi’n cwyno am rywbeth a ddigwyddodd fwy na chwe blynedd yn ôl a/neu
 • os byddwch yn cwyno fwy na thair blynedd ar ôl i chi sylweddoli (neu y dylech chi fod wedi sylweddoli) fod yna broblem.

a all rhywun fy helpu i gyflwyno cwyn?

Gall unrhyw un gwyno ar eich rhan - er enghraifft, aelod o’ch teulu, ffrind neu Gyngor ar Bopeth. Bydd yn dal yn rhaid i chi lofnodi’r ffurflen gŵyn i roi gwybod eich bod yn fodlon i ni drafod gyda nhw.

Ond dydych chi ddim angen help arbenigwr - er enghraifft, gan gyfreithiwr neu gwmni trin hawliadau i ddod atom ni. Mae’n well gennym ni glywed oddi wrthych chi, yn eich geiriau eich hunan, fe fyddwn ni’n egluro popeth yn glir. 

Ond os byddwch chi’n gofyn i bobl broffesiynol am help, mae’n debyg y bydd yn rhaid i chi dalu eu costau. Os byddwn ni’n cytuno â’ch cwyn, efallai y bydd yn rhaid i'r costau hynny ddod allan o unrhyw iawndal y bydd y busnes yn ei dalu i chi.

a yw defnyddio'r ombwdsmon fel mynd i lys?

Nac yw - rydyn ni’n llawer llai ffurfiol. Does yna ddim croesholi wyneb yn wyneb. Dros y ffôn ac yn ysgrifenedig y byddwn ni’n cysylltu â chi. 

Nid yw ein gwasanaeth ni'n addas ar gyfer pob sefyllfa. Er enghraifft, y mwyaf y gallwn ni ofyn i fusnes ei dalu i chi yw £150,000. Felly, os ydych chi o'r farn fod ar y busnes fwy na hynny i chi, efallai y byddai'n well i chi fynd i'r llys.

Neu efallai y byddai’n well gennych chi fynd i'r llys os byddwch chi eisiau gofyn eich cwestiynau eich hunan, archwilio’r holl dystiolaeth neu groesholi'r busnes eich hun.  

Fyddwn ni ddim yn ystyried cwyn fel arfer os yw hi eisoes wedi cael ei hystyried gan lys - neu os yw hi i fod i gael ei hystyried gan lys.

rwy'n rhedeg busnes bychan - allwch chi fy helpu i?

Gallwn ni ystyried y rhan fwyaf o gwynion gan fusnesau llai - cyn belled â bod ganddyn nhw:

 • drosiant blynyddol o lai na dwy filiwn ewro a
 • llai na deg o staff.

allwch chi ddirwyo busnesau?

Na, nid ein gwaith ni yw “cosbi” busnesau.

Ein gwaith ni yw edrych i mewn i'ch cwyn unigol chi a gwneud yn siŵr nad ydych chi ar eich colled. Os byddwn ni'n cytuno fod y busnes wedi gwneud rhywbeth o'i le, byddwn ni'n dweud wrtho am eich rhoi chi'n ôl yn y sefyllfa y byddech chi ynddi pe byddai'r busnes wedi ymddwyn fel y dylai.

Ond rydyn ni’n sôn wrth y rheoleiddwyr am y cwynion rydyn ni’n eu cael. Rheoleiddwyr y diwydiant (gan gynnwys yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol) sy'n gosod y rheolau y mae busnesau'n eu dilyn. A gall y rheoleiddwyr ddirwyo busnesau os nad ydyn nhw'n cadw at y rheolau.  

Dim ond canllaw cyffredinol yw hwn - a gall y rheolau rydyn ni’n eu dilyn fod yn gymhleth. Os byddwch chi’n cysylltu â ni, fe fyddwn ni’n gwneud ein gorau i egluro unrhyw reol neu gyfyngiad a allai fod yn berthnasol i'ch sefyllfa chi.

delwedd o daflen i ddefnyddwyr

fy stori - clip fideo

bodloni eich anghenion a siarad eich iaith

Mae ein cyhoeddiadau ar gael mewn Braille, print bras neu ar dâp sain. Galwch ni ar 020 7964 0766 e-bostiwch accessibility@financial-ombudsman.org.uk

Mae gwybodaeth ar gael hefyd mewn ystod o ieithoedd eraill.

Llinell gymorth FSA i ddefnyddwyr

Os ydych yn pryderu nad yw cwmni yn dilyn y rheolau, dylech gysylltu â llinell gymorth FSA i ddefnyddwyr ar 0845 606 1234.